2012. február 20., hétfő

Társadalmi esemény a vendéglőben

1929. március 3-án a szolnoki gazdák farsangzáró bált rendeztek a Nallábú kocsmájában — hivatalos nevén Víg Kálmán vendéglőjében —, mely ma Rex Büfé néven működik. A rendezvényen részt vett a főispán, az alispán, a polgármester, a gimnázium igazgatója, a rendőrfőnök és több más városi potentát. A város országgyűlési képviselője táviratban köszöntötte a résztvevőket. A helyi lap pedig részletesen beszámolt az eseményről:

"A gazdák vacsorája
A szolnoki gazdaközönség a farsangi vigalmaknak mintegy záradékául a Víg Kálmán Hunyadi-utcai vendéglőjében f. hó 3-án vasárnap este 8 órakor morzsa vacsorát rendezett. A szolnoki gazdáknak vezéreik és elöljáróik iránti bizalma és őszinte ragaszkodása csak úgy és az által tehette sikerültté és ünnepélyessé e mulatságot, hogy vezető férfiait körében tisztelhette. Ezért jelentek meg a fényesen sikerült mulatságon Almásy Sándor a vármegye főispánja, Alexander Imre alispán, dr. Tóth Tamás polgármester, Wollek Géza a reálgimnázium igazgatója, Fábry Zoltán rendőrtanácsos, az állami rendőrség főnöke és számosan a város vezető egyéniségei közül.


Almásy Sándor főispán      Kenéz Béla országgy. képviselő      Alexander Imre alispán

A feldíszített termekben, terített asztaloknál a szolnoki előkelő gazdaközönség tagjai, azok feleségei és szép leányai mintegy 300-an foglaltak helyet, kik az érkező illusztris vendégeket megéljenezték.
A felszolgált ízletes vacsora alkalmat szolgáltatott a felszólalásokra, ezek között a gazdák részéről Varicska László mondta az első felköszöntőt, ki a vendégeket üdvözölte, majd ifj. Kovács Ferencz a gazdaközönség nevében talpraesett felszólalásában a vármegye főispánját, alispánját és a vendégeket, valamint a gazdaközönséget, annak kedves feleségeit és leányait szeretettel üdvözölve, az egyetértésre és a haza jobb jövőjére emelte poharát. Ezután Almásy Sándor főispán általános figyelem között meleg közvetlenséggel, mint a gazdaközönség igaz és őszinte barátja, ki a nemzet törzsének a magyar gazdáknak boldogulásán szívvel lélekkel működik, összetartásra, hazafias munkára buzdította a gazdákat, mert csak így, nem pedig hamis jelszavakkal érhető el azon szent cél, mely után, minden becsületes magyar hazafi sóvárog: a régi nagy Magyarország! A zajos éljenzéssel fogadott nagy hatású beszéd után dr. Tóth Tamás polgármester tartalmas hosszabb beszédben fejtegette a gazda társadalomra s vezetőire váró nagy feladatokat és a boldogulás legfőbb eszközére, az anyagi áldást hozó jó esztendőre, a jó termésre, ezzel a gazdák boldogulására emelte poharát.

Tóth Tamás polgármester        Hunyor Imre városi aljegyző      Wollek Géza gimn. igazgató

Wollek Géza reálgimnáziumi igazgató, mint a gazdaifjúság szellemi fejlődésének figyelemmel kísérője, sok jóakarattal és tanáccsal buzdította a gazdákat, hogy fiaik szellemi tehetségének fejlesztését iparkodjanak minél magasabb fokra emelni, mert ezáltal is a gazdálkodásbani sikert fogják előmozdítani, az eredményeket elérni. A tetszéssel fogadott beszéd után dr. Hunyor Imre dr. Kenéz Béla, Szolnok város szeretett képviselőjének és sokorópátkai Szabó István volt miniszter, országgyűlési képviselők sürgönyeit olvasta fel, kik elfoglaltságukkal kimentik elmaradásukat.
A vendégek egy részének távozása után a fényes sikerű mulatság még a késő éjjeli órákig tartott."
 
Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1929. márc. 7.